Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
Новини

Пресконференция за отчитане резултатите от проекта „ Социални услуги на едно гише“
20.12.2018
Пресконференция за отчитане резултатите от проекта „ Социални услуги на едно гише“ Община Аксаково в рамките на проект „Социални услуги на едно гише”, с договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP0001-4.001-0059-С01 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж ” на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” реализира работни семинари в чужбина за повишаване капацитета на служителите в областта на предоставяне на общински социални услуги, международна конференция в България за обмен на добри практики. В рамките на проекта чрез работни посещения: в община Игуалада , Испания бе проучена практика Интегриран план за здравни и социални услуги, реализирани на регионално и местно ниво...

Анализ и оценка на устойчивостта с цел определяне потенциала на въздействие на иновацията "Социални услуги на едно гише" в Община Аксаково
17.12.2018
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА С ЦЕЛ ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНОВАЦИЯТА „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ЕДНО ГИШЕ“ В ОБЩИНА АКСАКОВО Настоящият документ е създаден в изпълнение на проект „Социални услуги на едно гише“ с договор №BG05M9OP0001-4.001-0059-С01 по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Основна цел на настоящото издание е да установи нивото на удовлетвореност както от предоставените услуги, така и достъпа на информация за тях. С цел съпоставка и отразяване на постигнатите резултати изследванията се извършат на няколко етапа: преди въвеждането на иновацията (виж. Доклад - анализ на социалните услуги в община Аксаково,...

Доклад - анализ на постигнатите резилтати по отношение на поставените цели и въздействие от внедряване на иновацията "Социални услуги на едно гише" в Община Аксаково
30.11.2018
ДОКЛАД-АНАЛИЗ НА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ЕДНО ГИШЕ“ В ОБЩИНА АКСАКОВО Настоящият документ е създаден в изпълнение на проект „Социални услуги на едно гише“ с договор №BG05M9OP0001-4.001-0059-С01 по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.Основна цел на настоящото издание е проследяване на постигнатите резултати по отношение на поставените цели и въздействие от внедряване на иновацията върху организацията на процеса по предоставяне на социалните услуги на територията на община Аксаково. Пълния текст на доклада може да намерите тук.

Наръчник „Социални услуги на едно гише“
27.11.2018
Наръчник „Социални услуги на едно гише“ Екипът на проект „Социални услуги на едно гише“ има удоволствието да Ви представи опита на община Аксаково в предоставянето на общински социални услуги на едно гише. Целта на иновацията е лесен и удобен достъп до информация и заявяване на социални услуги; подобряване координацията между структурните звена, предоставящи социални услуги. В рамките на проекта бе създаден Център за предоставяне на социални услуги на едно гише помещаващ се в сградата на общинска администрация Аксаково на партерния етаж и електронна платформа с възможности за електронно подаване на заявления за общински социални услуги http://soss.aksakovo.net/. С резултатите от въвеждането на социалната...

Международна конференция „Социални услуги на едно гише - нов подход за социално включване“
06.10.2018
Международна конференция „Социални услуги на едно гише-нов подход за социално включване“ 25-27 септември  2018 г. Община Аксаково в рамките на проект „Социални услуги на едно гише”, с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP0001-4.001-0059-С01 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд проведе в периода от 25-27 септември 2018 г.  международна конференция „Социални услуги на едно гише-нов подход за социално включване“ в хотел „Черно море“, зала „Одесос“. Целта на конференцията е да се разпространи опита на общините Игуелада, Хорсенс, Полска Асоциация за социални услуги сред широката общественост, както и...

Хора с трайни увреждания и намалена подвижност, ползващи помощни технически средства за придвижване
05.10.2018
Хора с трайни увреждания и намалена подвижност, ползващи помощни технически средства за придвижване, затрудняващи се да посетят приемните гишета на дирекция Социално подпомагане - Варна, изнесено работно място - Аксаково могат да се обърнат към служител на общината, за съдействие  да бъдат обслужени от социален работник в сградата на общинска администрация - Аксаково.